فاصله گذاری هوشمند خوراک خبرخوان خوراک اتم

 تمامی شرکت های پتروشیمی ملزم به رعایت دستورالعمل های فاصله گذاری هوشمند هستند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ داوود عمادی مدیرHSE و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی  با بیان اینکه همزمان با تصمیم های ستاد ملی مقابله…