طرح های اقتصادی پروپیلن و پلی پروپیلن خوراک خبرخوان خوراک اتم

زیرکچیان زاده رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تدبیر به بازار گفت: ۸۵ درصد از سرمایه مورد نیاز اجرای طرح های اقتصادی پروپیلن و پلی پروپیلن توسط چینی ها تامین می شود.