صادرات محصولات خوراک خبرخوان خوراک اتم

شاهمیرزایی معاون وزیر نفت درباره خسارت قطعی های گاز به پتروشیمی ها گفت: حفظ جان انسان ها به همه این قطعی ها می ارزد. همچنین قرار شده در ماه های آینده، واحدهای پتروشیمی با ظرفیت بیشتری تولید کنند.