سازمان منطقه ویژه اقتصادی خوراک خبرخوان خوراک اتم

دکتر انصاری نیک در پنجاهمین سالروز تاسیس شرکت پتروشیمی بندرامام، ایده‌ی «بندرامام نوین» که موردموافقت سهامداران قرارگرفت مراحل اولیه ی آن شکل اجرایی به خود گرفته است ، را «طرحی ملی برای کشور و سودمند برای منطقه‌ی پیرامونی »خواند.