دانش بنیان و اشتغال آفرین خوراک خبرخوان خوراک اتم

سال ۱۴۰۱ نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را برگزید، سالی که بسیاری از صنایع با بکارگیری از آن رشد خود را رقم زدند، یکی از این صنایع، صنعت پتروشیمی بود که توانست از این طریق افزایش بهره وری و کاهش خام فروشی را محقق کند.