جمع‌آوری گازهای همراه نفت غرب کارون خوراک خبرخوان خوراک اتم