تولید کودهای فسفاته خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت های پتروشیمی در تولید کودهای فسفاته و پتاسه در ایران فعالیت می کنند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در راستای اجرای طرح خودکفایی در تولید کودهای شیمیایی، از سوی حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی…