توسعه صنایع پایین دست در خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس اتاق بازرگانی اهواز : منابع عظیم مالی واحد پتروشیمی خوزستان در بانک‌ها رسوب شده است که این منابع باید برای ایجاد و توسعه صنایع پایین دست در خوزستان به سرمایه گذاری‌های کاربردی تبدیل شود.