توسعه داخلی سازی خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از بازدید از پروژه NGL3200 بر اهمیت بومی سازی و تقویت تولید داخل در پروژه ها تاکید کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از هر تلاشی برای توسعه داخلی سازی حمایت می کند.