تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی خلیج فارس به ارزش 2 هزار میلیارد تومان از محل منابع قانونی در جهت جهش تولید یکی از این فرصت‌هایی است که بتوان مجموعه‌هایی از این دست استفاده کرد.