تامین اجتماعی خوراک خبرخوان خوراک اتم

علیرضا حیدری گفت: مابه التفاوت به روز شده دیون دولت در برابر تامین اجتماعی از همه جنبه‌های عقلانی، قانونی و شرعی و عرفی بر دوش دولت است و این اقدام که شما پول یک فرد را ندهید و مجبورش کنید از یک راه دشوارتری بخش اندکی از آن را بپذیرد، از همه جنبه‌های شرعی و قانونی و… ایراد دارد.