بهبود شرایط صنعتی کشور خوراک خبرخوان خوراک اتم

یک اقتصاددان گفت: ورود فناوری به صنایع در کنار حذف رانت خوراک و سوخت ارزان، راهکار مهمی برای بهبود شرایط صنعتی کشور و توسعه زنجیره ارزش است. صنایع باید به سمت استفاده از دستاورد‌های دانش بنیانی بروند.