برنامه ریزی دقیق خوراک خبرخوان خوراک اتم

پروژه PDH-PP این شرکت که در شهریور ۱۴۰۱ کلنگ زنی شد و علی رغم زمان کم شش ماهه، با برنامه ریزی دقیق پتروشیمی پارس و روش های نوین مدیریت پروژه ، راه یکساله را در ۵ ماه اول پروژه طی نموده است.