بازارنفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

پایان هفته جاری ابتدای ماه مِی است و انتظار می رود که کشورهای تولیدکننده نفت جهان، کاهش عرضه روزانه نفت را از پایان این هفته آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ روز دوازدهم ماه آوریل بود که ۲۳ کشور…