انتقال کارکنان رسمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

شايد يكی از نابسامان‌ترين وزارت‌خانه‌ها در بحث نيروی انسانی را بتوان وزارت نفت معرفی كرد. وزرارتخانه‌ای كه باوجود برخورداری از مجموعه مقررات پرسنلی از زمانی قريب به يكصد سال پیش، در سالهای اخير دچار بحران‌هایی در اين حوزه شده است.