انبار کارگزاران خوراک خبرخوان خوراک اتم

۱۰۰ تن کود تخصیصی به استان البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بصورت فروش و حمل مستقیم انجام و به انبار کارگزاران ارسال گردید. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ علی اکبر ندرلو مدیر شرکت…