افزایش میزان سود خوراک خبرخوان خوراک اتم

میزان فروش شرکت پتروشیمی ارومیه طبق صورتهای مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با شش ماه مشابه سال قبل به بیش از دو و نیم برابر و میزان فروش وزنی شش ماهه اول سال جاری در مقایسه به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۸درصد رشد داشته است.