افزایش ظرفیت تولید خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش یکی از راهبردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و در این مسیرکاهش خام فروشی، افزایش ظرفیت تولید و نیز تولید محصولات متنوع مورد توجه قرار دارد.