افزایش تولید خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی ایلام در سال جاری توانسته است برنامه افزایش تولید نسبت به پارسال را محقق کند. به طوری که گزارش ها و آمار قابل استناد نشان می دهد این مجتمع تا پانزدهم دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته خود بالغ بر ۱۵ درصد افزایش تولید در کل محصولات تولیدی خود داشته است.