اعمال تحریم‌ بر صنعت پتروشیمی ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: توسعه چند ۱۰ برابری صنعت پتروشیمی ایران در شرایط تحریم نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌ بر صنعت پتروشیمی ایران یک شوخی است هر چند که ممکن است برای ما ایجاد زحمت می‌کند.