اسپادانا “GSSE” خوراک خبرخوان خوراک اتم

ایران کشوری نفت خیز است. کشوری با منابع عظیم نفت و گاز که سال‌ها است بار اقتصادی کشور را به دوش می‌کشند. اما با شکل‌گیری زیست‌بوم فناوری و نوآوری اقتصاد کشور به سمت خلاقیت‌ها و نوآوری های متخصصان چرخید….