ارزش هلدینگ خلیج فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون هلدینگ خلیج فارس با اشاره به اینکه پتروشیمی گچساران بزرگترین واحد الفین کشور با تولید یک میلیون تن است بعداز گذشت 19سال خوشبختانه در مرحله بهره برداری قرار دارد.