احداث پالایشگاه خوراک خبرخوان خوراک اتم

انجام کار مطالعاتی برای پالایشگاه‌سازی بر عهده حاکمیت است زیرا مسائل زیست محیطی، امنیت انرژی در قالب توسعه خطوط و تاسیسات انتقال و آمایش سرزمین به مطالعات زیرساختی نیاز دارد که باید در چارچوب طرح جامع انرژی توسط دولت…