آلودگی بالای پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

تلاش برای ایجاد مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت که از طرفی ایجاد اشتغال بزرگ برای مازندرانی ها و کاهش بار ترافیکی پشت نوبتان کار و اشتغال و از طرفی نابودی محیط زیست و آلودگی بالای پتروشیمی دلایل مهم‌موافقان و مخالفان ایجاد پتروشیمی است.