آتش‌نشانان وزارت نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرکل بهداشت، ایمنی، محیط زیست وزارت نفت با ابراز رضایت از سطح کیفی برگزاری پنجمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی و تخصصی آتش‌نشانان وزارت نفت، این دوره از رقابت‌ها را بسیار با کیفیت ارزیابی کرد و صنعتگران را رهرو جهادگران دفاع مقدس دانست.