استعلام خبرنگاران ایپنا

لیست افراد مجاز به خبرنگاری، تهیه گزارش و پوشش مراسم در خبرگزاری پتروشیمی ایران نوین (ایپنا)

 

۱. علی چاروسائی

۲. نازنین مهرابی

۳. مونا عسکری دستجردی

۴. سینا چاروسائی

۵. جعفر پاکزاد

۶. توحید شیرخانلو

۷. سجاد علائی