حکم بازداشت مدیرعامل یک پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر صادر شد

حکم بازداشت یکی از مدیران میانی و مدیرعامل یک پتروشیمی بزرگ در منطقه ویژه بندرماهشهر امروز صادر شد.

در “پتروشیمی ر” اخیرا اعتراض هایی از جهات مختلف برای احقاق حقوق توسط کارکنان پتروشیمی صورت گرفته بود.