پتروشیمی پارس رکورد زد

پتروشیمی پارس در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ ۶۲۴ میلیارد و ۱۵۷ هزار ریال درآمد داشت که این مبلغ نسبت به سال ۹۷ از ۶۵درصد رشد برخوردار بود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این شرکت در دوره یک ماهه اسفند ۹۸ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. پتروشیمی پارس همچنین در سال ۹۸ با تولید چهار میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۰۰ تن محصول که معادل ۱۰۰ درصد ظرفیت ‌اسمی آن است، ‌موفق ‌به شکستن رکورد تولید خود شد.‌ واحد استایرن ‌مونومر این شرکت  ‌با ‌‌۴۷۰ روز تولید بی‌وقفه که همچنان ادامه دارد به رکورد کم‌سابقه‌ای در جهان دست یافت.‌

پتروشیمی پارس در سال ۹۸ که سال رونق تولید بود موفق به تولید یک میلیون و ۴۷۲هزار و ۷۳ ‌تن ‌اتان، ‌‌۸۱۴هزار و ۶۷۶تن  پروپان،  ۵۲۶ هزار و ۷۲۸ تن بوتان، ۱۰۵ هزار و ۸۷۸ تن گسولین، ۶۸۱ هزار و ۴۸۹ تن اتیل بنزن، ۶۳۱ هزار و ۲۴۱ تن استایرن ‌مونومر ‌و ‌‌۲۰ هزار و ۲۴۲ تن مخلوط بنزن و تولوین شد که در مجموع ۴ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۲۷ تن محصول در این شرکت تولید شده است.‌

همچنین ۲۰۰ هزار تن تولید از دست رفته در پتروشیمی پارس طی سال گذشته ناشی از عوامل بیرونی و خارج از کنترل از جمله دو مورد ‌حادثه ‌خط ‌آب دریا بود.‌  براساس آمارهای جهانی در حالی‌که متوسط تولید به ظرفیت اسمی  صنایع شیمیایی در جهان ‌حدود ‌‌۸۳ ‌درصد و در آمریکا ۷۸ درصد است؛ این مقدار در پتروشیمی پارس ۱۰۰ درصد ثبت شد.‌  این موفقیت در حالی کسب شد که پتروشیمی پارس تحت تحریم مستقیم خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.‌